วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มิ.ย. 2563
ซื้อตามโครงการส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
ซื้อต้นไม้ตามงานโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาย้ายเครื่องสูบน้ำขนาด 150 แรงม้า กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง (พัดลมตั้งพื้น จำนวน ๔ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง