วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ส.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูยน์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
จ้างเหมาตามงานโครงการเพิ่มผลผลิตข้าวโดยส่งเสริมการใช้ข้าวพันธ์ุดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอมกรีต หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (งานนิติกรสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
จ้างเหมาติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายในอาคารของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
จ้างเหมาทำโครงการปรับปรุงห้องสำหรับเป็นศูนย์ยุติธรรมชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด)หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๗-๐๐๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหลังเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง