วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อซื้อตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ชุดทดสอบตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ (150 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาเติมผงเคมีแห้งและอัดก๊าซถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาติดตั้งและตรวจเช็คครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง