วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก ๑๐๐ คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศาลาประชาคม หมู่่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารส้มแบบก้อนข่าวขุ่นและคลอรีน (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมประตูและหน้าต่างภายในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำหรับช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง