วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ม.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
จ้างเหมาเติมน้ำยาถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้บริการ ตามมิติที่๒ (มิติด้านคุณภาพการให้บริการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2567
จ้างทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๒ กล ๓๐๙๐ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง