วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหมู่บ้านคุรุสภา ซอย ๒ ถึงศาลพระพรหม หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๔๔๘๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและทีปัดน้ำฝน ทะเบียน 88-5043 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำจดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง