วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ค. 2563
จ้างโครงการตีเส้นจราจรและป้ายจราจรภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดสถานที่ตามงานโครงการจิตอาสา เราจะทำดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
ซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมงานโครงการจิตอาสา เราจะทำดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๕-๑๗๐๕ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงแลพหล่อลื่น (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างปรับและเตรียมพื้นที่โครงการเพิ่มผลผลิตข้าวโดยส่งเสริมใช้ข้าวพันธ์ุดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง