วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ไมค์วิทยุสื่อสารสำหรับเครื่องวิทยุสื่อสารคลื่นราชการแบบประจำที่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างเคลื่อนย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน งกข ๑๒๙ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบลากจูง จำนวน ๑ เครื่อง กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ซอยมงคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ซอยชานนท์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง