วันที่
ชื่อเรื่อง
23  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาตามระยะทางรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ขจ. ๗๓๓๕ นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลข 87-0846 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามงานโครงการวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
ซื้อเครื่องพ่นฝอยละอองชนิดมอเตอร์ปั้ม เพื่อป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโครนา 2019(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) หมายเลข 420-58-0033 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลข 478-59-0039 กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมรถขยะหมายเลขทะเบียน ๘๘-๕๐๔๓ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง