วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ (วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค (สำนัดปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ตามโครงการปรับปรุงหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  พ.ค. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง