วันที่
ชื่อเรื่อง
16  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมรถดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายนำ้มันเครื่องรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 87-4481 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บริเวณทางไปหมู่บ้านคุรุสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า) กองช่าง (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
จ้างเหมาบริการเจาะสำหรับชั้นดินในสนาม (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟ้ฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณถัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง