วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามงานโครงการส่งเสริิมการทำเกษตรอินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อแก๊สหุงต้ม LPG ขนาด ๑๕ กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างทำป้ายโครงการเด็กจมน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างเหมายานพาหนะ จำนวน ๑ คัน จำนวน ๑ วัน โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลข ๘๗-๐๘๔๖ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
วัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา)
28  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี แม่บ้าน คนพิการ ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง