วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขจ ๗๓๓๕ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมางานพาหนะ รถตู้โดยสาร ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ช่วงเหลือทางกฎหมายเทศบาลตำบลบ้านใหม่(ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วยกลาง ทะเบียน บม. ๕๘๖๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2562
26  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง