วันที่
ชื่อเรื่อง
7  เม.ย. 2563
เหมาบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง กท 8354 นม
3  เม.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุงารบ้านงานครัว กองช่าง(กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  มี.ค. 2563
จ้างเหมารถสนับสนุนการกำจัดวัชพืช เดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง