วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำดิบ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (วิศวกรระดับสามัญวิศวกร) ตรวจสอบและรับรองแบบงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๘ - ๐๕๘๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
ซื้อจ้างตามงานโครงการเทศบาลพบประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมประตูสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์(สายด่วนการแจ้งเหตุสาธารณภัยฯ) ตามโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน งจจ ๔๗๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗ - ๐๘๔๖ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณืที่ใช้ในการอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง