วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (วัสดุยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (งานป้องกันสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (การสำรวจข้อมูลภาคสนาม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณซอยข้างโรงผลิตน้ำประปามะขามเฒ่า หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณตู้โทรศัพท์ ถึงบ้านคุณนภดล มังกร หลังบ้านคุณประชา เทิงวิเศษ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุตามงานโครงการวันท้องถิ่นไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน งกจ ๔๙๙ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง