วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.พ. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน ๘๔-๙๑๗๑ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบลากจูง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนัดปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา จำนวน ๖๕ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำ แบบเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผก ๑๖๓๘ นม. (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง