วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
ซื้อต้นไม้ตามงานโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาย้ายเครื่องสูบน้ำขนาด 150 แรงม้า กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง (พัดลมตั้งพื้น จำนวน ๔ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อซื้อตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ชุดทดสอบตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ (150 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาเติมผงเคมีแห้งและอัดก๊าซถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง