วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า (คันเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2562
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ ซอยชานนท์
27  มิ.ย. 2562
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ ซอยมงคล
27  มิ.ย. 2562
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๘
27  มิ.ย. 2562
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๕
27  มิ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๗ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
ซื้อชุดทดสอบตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง