วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาติดตั้งและตรวจเช็คครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายอะคริลิค พร้อมติดตั้ง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง