วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายตามโครงการคัดแยกขยะในชุมชนและสถานศึกษา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
จ้างเหมาตรวจสอบสภาพรถยนต์ ผห-๗๐๗๘ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายวิสัยทัศน์ (Vision) เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ป้ายอะคริลิคพร้อมกรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๔-๔๔๘๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำดิบ ขนาด ๑๐๐ แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
จ้างเหมาตามงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
จ้างเหมาตามงานโครงการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษีเคลื่ิอนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง