วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
ซื้อแผ่นสะท้อนแสงติดรถบรรทุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
จ้างเหมาบำรุงและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกน้ำ) หมายเลขทะเบียน ผก๑๖๓๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างปรับสภาพแวดล้อมที่ีอยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
จ้างเหมาย้ายเครื่องสูบน้ำเพื่อเพิ่มแรงดันน้ำ กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
จ้างเหมาทำป้ายประกาศการได้รับอนุญาตก่อสร้างลานสินค้าชุนชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
จ้างเหมาทำป้ายโครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน สธ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง