วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ม.ค. 2563
จ้างเหมางตามงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุตามงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
จ้างเหมามหาวิทยาลัยสำรวจความพึงพอมจของผู้รับบริการ ตามมิติที่ ๒ (มิติด้านคุณภาพการให้บริการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ชุดใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี) กองช่างกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสารจดหมายข่าว ฉบับประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
ซื้อหมึกเครื่องปริ๊นเตอร์ กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บม.๕๘๖๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตฉ ๑๐๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถกระเช้าไฟฟ้าหมายเลขทะเบียน ๘๕-๑๗๐๕ นม. (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง