วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาเช่าเต้นท์ตามงานโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่าง ๆ งานป้องกัน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าตามงานโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล (งานป้องกัน สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าตามงานโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่าง ๆ งานป้องกัน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาทำป้ายโครงการเยี่ยมบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาซักผ้าผูกประดับ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ ๔๙๗ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง