วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มี.ค. 2567
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร(กองช่าง) จำนวน ๑ เครื่อง จำนวน ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ขนาด ๒๘x๔๘x๖ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ช่วงที่ ๑ และช่วงที่ ๒ บริเวณบ้านยายสาย มิตรสูงเนิน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
จ้างเหมาเครื่องจักรกล รถแทร็กเตอร์ หมายเลขทะเบียน ๑ตฐ๒๔๔๐ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกติดเครนแบบเทท้าย (รถกระเช้าไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
จ้างบำรุงและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ๘๗-๐๘๔๖ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
จ้างเหมาเครื่องจักรกล รถแทร็กเตอร์ หมายเลขทะเบียน ๑ตฐ๒๔๔๐ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ๒ กส ๘๙๔๔ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2567
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง