วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ทำงานแบบเหล็ก) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน 87-0846 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการขนย้ายดินและปรับสภาพพื้นที่ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒๒ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง