วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อตามงานโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้า เตรื่องสูบน้ำดิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารสีหน้า-หลัง เดือนละ ๑๐๐ แผ่น จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว มีรายละเอียดตามรายงานผลการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณ์เฉพาะของพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลยทะเบียน ๘๔-๙๑๗๑ นม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
จ้างเหมาเข้าเล่มเอกสาร สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ตลอดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เข้าเล่มแบบอัดสันกาว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง