วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ต.ค. 2562
จ้างเหมาพิมพ์ข้อมูลในแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแบบ ภ.ด.ส.๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า คันเก่า ๘๕-๑๗๐๕ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 84-4481 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ (วันที่ 1-11 ตุลาคม 2562 จำนวน 9 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คิมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) กองศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ KVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง