วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์กล้องดิจิตอล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
จ้างเหมาทำหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมปั๊มและตู้คอนโทรล (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (วัสดุยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (งานป้องกันสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง