วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและค่าจดทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑กข ๘๐๙๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๗-๐๐๔๕ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน ศพด. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท ๘๓๕๔ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำหรับปฏิบัติงานภายในสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง