วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มี.ค. 2567
จ้างออกแบบจ้างเหมาสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ รับรองแบบและประมาณราคา โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานตั้งจ่ายรายการใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 13/2 ถึงบ้านนางดอน เนาวรัตน์ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยหอเพิ่มทรัพย์ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการเครื่องจักรกล เพื่อซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณแยกวิทยาลัยนครราชสีมา หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ๘๘-๕๐๔๓ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ๘๙-๖๙๔๐ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
จ้างโ่ครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บริเวณซอยพิมพ์ใจ ใหม่อุทิศ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง