วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  มี.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำคูโบต้า EDI (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (วัสดุยาง) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์ (กองช่าง กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง