วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ส.ค. 2562
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2562
26  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำดิบ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (วิศวกรระดับสามัญวิศวกร) ตรวจสอบและรับรองแบบงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๘ - ๐๕๘๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
ซื้อจ้างตามงานโครงการเทศบาลพบประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมประตูสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์(สายด่วนการแจ้งเหตุสาธารณภัยฯ) ตามโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน งจจ ๔๗๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง