วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗ - ๐๘๔๖ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณืที่ใช้ในการอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
จ้างเหมาเช่ารถโดยสารไม่ประจำทาง ที่นั่งไม่น้อยกว่า ๓๘ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน จำนวน ๑ วัน (ไป - กลับ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา - วัดศรีบุญเรือง ต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ส.ค. 2562
จ้างเหมายานพาหนะ ไป - กลับ โครงการอบรมสัมมนาครู บุคลากรทางการศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้อเชือกแดงด้ายถักแบบไม่มีใส้ ขนาด ๖ มิลลิเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง