วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
จ้างโครงการตีเส้นจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) หินคลุก จำนวน ๑๐๐ คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า (คันเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2562
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ ซอยชานนท์
27  มิ.ย. 2562
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ ซอยมงคล
27  มิ.ย. 2562
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๘
27  มิ.ย. 2562
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๕
27  มิ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง