วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๗ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
ซื้อชุดทดสอบตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาทำป้ายทำเนียบรายชื่อการดำรงตำแหน่งของผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลและปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
จ้างเหมายานพาหนะ จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะ หมายเลข ๘๘-๕๐๔๓ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๔-๙๑๗๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๗-๐๘๔๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
ซื้อน้ำยาเคมีและถังดับเพลิงในการฝึกและสาธิตการดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมบำรุงและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง