วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มี.ค. 2562
โครงการก่อสร้างพื้นฐาน จำนวน ๑๑ โครงการ
20  มี.ค. 2562
โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๘
20  มี.ค. 2562
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓
20  มี.ค. 2562
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๖
20  มี.ค. 2562
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๕
20  มี.ค. 2562
โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒
20  มี.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙
12  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กท. ๘๓๕๔ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง