วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สธ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
จ้างตรวจเช็คซ่องบำรุงรักษารถตักหน้า-ขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุตามงานโครงการวันผู้สูงอายุ ปีงบ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สธ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สป.) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
จ้างเหมาบำรุงและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บม.๕๘๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานโครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาทำผ้าคลุมเก้าอี้แบบเต็มตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง