วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มี.ค. 2562
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๕
20  มี.ค. 2562
โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒
20  มี.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙
12  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กท. ๘๓๕๔ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นง ๖๘๔ นม. (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำผ้าแพรป้านลูกโป่งพิธีเปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
ซื้อถ้วยรางวัลตามงานโครงการกีฬาต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาและวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นในการแข่งขันกีฬาตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง