วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มี.ค. 2562
จ้างเหมาเช่าเต้นท์พร้อมผูกผ้าในงานโครงการกีฬาต้านยาเสพติด บ้านใหม่เกมส์ ครั้งที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
จ้างเหมาทำตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
ซื้อหมึกเครื่องปริ๊นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
จ้างเหมาทำความสะอาดฯ33 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง