วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุ-เทท้าย (โอนมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมรถดูดโคลน ๘๘-๑๖๗๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ๘๗-๐๐๔๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์อื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลข ๘๗-๐๐๔๕ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยตรงข้ามเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เชื่อมถนนข้างร้านโต๊ะสนุกเกอร์ หลังวัดภูเขาลาด หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)