วันที่
ชื่อเรื่อง
10  เม.ย. 2567
ซื้อน้ำดื่่มสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานช่วยงานบริหารงานทั่วไปและงานกิจการสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
จ้างเหมายานพาหนะเดินทาง โครงการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
ซื้อกระเป๋าสำหรับผู้เข้าอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๔ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง