วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566
ซื้อดอกไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเลียบลำปรุ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
ซื้อดอกไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง