วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (งานป้องกันสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๔-๙๑๗๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2561
จ้างเหมายานพาหนะ โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและเพิ่มศักยภาพสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอาการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๗-๐๘๔๖ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๘-๕๐๔๓ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2561
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง