วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๗-๐๘๔๖ นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๔-๔๔๘๑ นครราชสีมา (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๘-๕๐๔๓ นม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงโรงจอดรถส่วนกลาง (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2561
จ้างจัดทำวารสารเพื่อประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2561
ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (งานป้องกัน สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง