วันที่
ชื่อเรื่อง
6  พ.ย. 2561
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2561
5  พ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2561
30  ต.ค. 2561
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๕ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
จ้างเหมาเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
จ้างจัดทำป้ายอิงค์เจ็ทไวนิล ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง