วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ส.ค. 2566
ซื้อโครงการส่งเสริมอาชีพ กลุ่มสตรี แม่บ้าน คนพิการ ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี พันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการใช้ข้าวพันธ์ุดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
จ้างเช่าเต็นท์ติดตั้งพร้อมรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
จ้างตามโครงการส่งเสริมการใช้ข้าวพันธ์ดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง