วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2566
จ้างเหมายานพาหนะเดินทางโครงการเพิ่มศักยภาย อปพร.เทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2566
ซื้อถ้วยรางวัล โล่ สายสะพาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ชุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุในการตกแต่งสถานที่ ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ๘๙-๖๙๔๐ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง