วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า คันเก่า หมายเลขทะเบียน ๘๕-๑๗๐๕ นม. (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
จ้างเหมาเปลี่ยนท่อเหล็กหล่อสำหรับส่งน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุการศึกษา (งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
จ้างเหมาตามงานโครงการฟื้นฟู ดูแลรักษา แม่น้ำลำคลอง เพื่อความยั่งยืนคู่ชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามงานโครงการฟื้นฟู ดูแลรักษา แม่น้ำลำคลอง เพื่อความยั่งยืนคู่ชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อมาตรวัดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๗-๐๘๔๖ นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง