วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๔ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่โครงการวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
ซื้อตามโครงการจดหมายข่าวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักงานปลัดเทศบาล จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อจัดทำที่เก็บเรือชั่วคราว สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2561
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2561