วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก-เทท้าย (โอนมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก ๘๔-๙๑๗๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ๘๘-๕๐๔๓ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านคุณชรส พงษ์ใส หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังวัดบ้านใหม่ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างเหมาค่าเครื่องเลียงรถแห่ในขบวนกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างเหมาค่าเช่าอุปกรณ์ไฟประดับภายในงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างเหมาทำกระทงเอกเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง