วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ย. 2566
จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ขจ.๗๓๓๕ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกรถขยะ ๘๗-๐๐๔๕ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณซอยมงคล ถึงหมู่บ้านโฮมแลนด์ 2 หมู่ที่ 10