วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ย. 2566
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน
13  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกติดเครนแบบเทท้าย (รถกระเช้าไฟฟ้า) ทะเบียน ๘๕-๑๗๐๕ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการติดฟิล์มกรองและสติ๊กเกอร์ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2566
ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สายรัดเคเบิ้ลไทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
จ้างเหมาเข้าเล่มพร้อมอัดกาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2566
จ้างป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมโครงไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง