วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2566
ซื้อตามโครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ(น้ำยาเคมี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ไตรมาสที่4 (ตั้งแต่วันที่ 3 - 31 กรกฎาคม 2566) จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (รถตู้) ทะเบียน นง ๖๘๔ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลจัดกิจกรรมไห้วครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บริเวณซอยร้านตัดผมเข็มทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 บริเวณซอยบ้านนายอำเภอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๒ กส ๘๙๔๔ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาทำป้าย โครงการป้องกันแลพแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง