วันที่
ชื่อเรื่อง
6  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2566
จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณวิทยาลัยนครราชสีมา หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๒ กส ๘๙๔๔ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนัง จำนวน ๓ ตัว สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง