วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.พ. 2567
จ้างทำป้ายอะคริลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ๑ กส ๗๗๒๙ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2567
จ้างเหมาบำรุงและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ๘๔-๙๑๗๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2567
จ้างเหมาสูบสิ่งปฎิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
จ้างเหมาทดสอบการรับกำลังของคอนกรีตโดยวิธีค้อนกระแทก สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ขนาด ๒๘x๔๘x๖ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง