วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนสังกัด(สพฐ.) ในพื้นที่เขตตำบลบ้านใหม่ ประจำปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) จำนวน ๒๒ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ยธ ๕๗๕๐ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่มสำหรับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๐๘๔๖ นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๕-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษต่อเนื่องใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จค่าน้ำประปาค่าขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาเช่าเครื่องเอกสาร กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบุคคลภายนกปฏิบัติงานบันทึกการใช้น้ำประปาและค่าขยะด้วยสมาร์ทโพนพร้อมออกใบแจ้งหนี้ผ่านระบบเครื่องพิมพ์แบบพกพา (Mobile Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง