วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานคนงานเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานธุรการและงานทั่วไปหน้าท้องนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบันทึกการใช้น้ำประปาและค่าขยะด้วยสมาร์ทโพนพร้อมออกใบแจ้งหนี้ผ่านระบบเครื่องพิมพ์แบบพกพา (Mobile Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 2 - 31 ตุลาคม 2566) จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
ซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง