วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ตั้งแต่วันที่ 2 - 31 มกราคม 2567) จำนวน 22 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ตั้งแต่ 2-31 มกราคม 2566) จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่มสำหรับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถตรวจการณ์ งฉ ๖๘๑๗ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถยต์ส่วนกลาง ทะเบียน กท ๘๓๕๔ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถไถ-ฟาร์มแทร็กเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตท ๑๕๙๗ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง