วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2566
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ขนาด ๒๘x๔๘x๖ เมตร
14  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก-เทท้าย (โอนมา) หมายเลขทะเบียน ๘๔-๔๔๘๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผห-๗๐๘๗ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ CPU คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง