วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จอแสดงภาพคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ม่านตาไก่ทึบแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 88-0582 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง