วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บริเวณหน้าบ้านนายทวี กูบโคกกรวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมถนน คสล. หมู่ที่ 7 บริเวณบ้านกำนันถึงลำปรุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 6 บริเวณซอยวัชรปาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมรถไถ-ฟาร์มเทร็กเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างเหมายานพาหนะเดินทางโครงการส่งเสริมสุขภาวะจิตผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง