วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 2 - 31 ตุลาคม 2566) จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
ซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง