วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อฉ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
จ้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๒ บริเวณซอยบ้านนายสามารถ อนุกุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครองสูบน้ำส่งแรงดัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก-เทท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง